Zápisnica z komisie 13.1.2011

16.01.2011 21:51

 

Zápisnica z pracovného stretnutia členov Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky pri Mestskom zastupiteľstve konanej dňa 13.1.2011.


 

Prítomní: Karol Kováč, Ing. – predseda komisie

Dionýz Kemény, Mgr. – podpredseda komisie

Roman Ocelník – člen komisie


 

Program:

  1. Informácia o poslaní a cieľoch práce Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja v predchádzajúcom volebnom období.


 

Prezentoval: p.Mgr.Kemény


 

  1. Návrh kritérií na členov Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky (ďalej len komisie) z radov občanov.


 

Predkladal: p.Kováč

  1. Návrh členov komisie z radov občanov.


 

Predkladal: p.Kováč


 

  1. Diskusia.


 

  1. Návrh uznesení.

Predkladal: p.Kováč


 

  1. Záver.


 


 


 


 


 

K jednotlivým bodom:

  1. Informácia o poslaní a cieľoch práce Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja v predchádzajúcom volebnom období.

P. Kemény informoval o práci komisii, ktorá vznikla v priebehu minulého volebného obdobia, o snahe presadiť množstvo zaujímavých zámerov a plánov, o systéme práce jej kladoch a rezervách. Konštatoval, že práca komisie bola poznačená presadzovaním politických záujmov opozičných strán a „detskými“ chorobami novovzniknutej komisie.

2. Návrh kritérií na členov Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky (ďalej len komisie) z radov občanov.

Podľa predkladateľa, pre členov komisie neexistujú kritériá na člena komisia z radov o verejnosti. Ide len o subjektívny názor predkladateľov na člena-členov komisie. Predkladateľ sa domnieva, že členmi komisie môžu byť len občania, ktorí spĺňajú určité kritériá osobnostné, odborné a skúsenostné. Ďalej sa domnieva, že volenými členmi komisie by nemali byť zamestnanci Mestského úradu a jeho organizácií zaoberajúcimi sa činnosťou, ktorou sa komisia zaoberá (Referát regionálneho rozvoja,TIC). Títo by mali byť stálymi členmi komisie a spolu s tajomníkom komisie, ktorého deleguje Mestský úrad (mimo vedúceho odboru) a zabezpečovať výkonné činnosti komisie.

Po prejednaní návrhov sa komisia dohodla na kritériách, ktoré musí spĺňať občan, aby sa mohol stať členom komisie a formulovala návrh uznesení.

3. Návrh členov komisie z radov občanov.

Na základe dohodnutých kritérií, sa členovia komisie hlasovaním Kováč, Ocelník za a Kemény proti, dohodli na návrhu, ktorý bude predseda komisie tlmočiť ako oficiálny návrh komisie.

4. Diskusia.

Kováč – zasadnutie komisie urobiť verejným a pozývať na jednania okrem iných aj všetkých navrhovaných občanov ako prísediacich s hlasom poradným.

Kováč - termín zasadnutia komisie

5. Uznesenia z jednania.

5.1. Nárh uznesení pre Mestské zastupiteľstvo(ďalej len MsZ) .

1. Doplniť Štatút mesta Rožňavy o bod (podľa poradia) kritériá členstva volených obyvateľov v Komisiách Mestského zastupiteľstva.

2. Prijať kritériá členstva volených obyvateľov v Komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky a to nasledovné:

Voleným členom Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky sa môže stať len občan mesta Rožňava, ktorý:

A, je bezúhonným a príkladným občanom mesta

B, má záujem o prácu v komisii

C, je odborne spôsobilým pre prácu v komisii t.j., že má vzdelania alebo min. 5 ročnú prax v oblasti cestovného ruchu, hoteliérstva, prevádzke reštaurácií, organizovaní turistických a spoločenských podujatí, v oblasti prevádzky cestovnej kancelárie, diplomacie, medzinárodných vzťahov, regionálnej politiky.

D, nie je pracovníkom Mestského úradu ani jeho organizačnej zložky alebo organizácie pôsobiacej v tej istej oblasti alebo oblasti, kde by mohlo dôjsť k stretu záujmov

Členom Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky sú automaticky zamestnanci Mestského úradu pôsobiaci vo funkciách vedúcich pracovníkov oddelení a organizácií, ktorých pracovnou náplňou je turistický ruch a regionálna politika.

Tajomníkom komisie je Mestským úradom delegovaný radový zamestnanec MsÚ (nie vedúci pracovník).


 

Nakoľko zo strany „Skupiny nezávislých poslancov“ nebola dodržaná gentlemanská dohoda z pracovných stretnutí v roku 2010, rozhodla sa komisia predložiť návrh vlastný.

5.2. Návrh členov Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky z radov občanov:

V poradí:

Cyril Motyka – podnikateľ, organizátor podujatí v oblasti cestovného ruchu

Mária Štítnická - podnikateľ v oblasti cestovného ruchu, organizátor podujatí v  v  oblasti cestovného ruchu, prevádzkovateľ cestovnej agentúry

Gabriela Borzyová – podnikateľ, vzdelávajúca sa v oblasti cestovného ruchu

Vladimír Miklóšik – podnikateľ, organizátor podujatí v oblasti cestovného v  ruchu


 


 

Zápis bol vyhotovený v Rožňave dňa: 13.1.2011

Zápis vyhotovil: Karol Kováč, Ing. – predseda komisie


 


 


 


 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode