Sprievodný list k pozvánke.

21.01.2011 15:58

Vážená kolegyňa, ctený kolega.

                Úprimne Vám gratulujem zvoleným občanom k zvoleniu do Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky.

                Srdečne Vás pozývam na prvé stretnutie Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky pri Mestskom úrade v Rožňave.

                Stretnutie organizujem v spolupráci s Referátom regionálneho rozvoja pri Mestskom úrade v predstihu.  Dôvodom je, že väčšina z nás sme novými členmi komisie a je dobrým zvykom v takýchto prípadoch sa stretnúť skôr, aby sme v riadnom pracovnom cykle zvládali povinnosti na nás kladené efektívne. Zároveň je dôležité, aby sme si vysvetlili „pravidlá hry“ , prezentovali naše ambície v práci komisie, dohodli organizačné detaily, spôsob komunikácie a osobne sa spoznali.

                Naše prvé stretnutie bude informatívne. Napriek tomu Vás chcem požiadať, aby ste sa oboznámili s niektorými dôležitými materiálmi, ktoré je nevyhnutné poznať pri našej práci a diskusii o Pláne činnosti komisie.

                Jedná sa o:

1., Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta spracovaný do roku 2010 s výhľadom do roku 2015.

(link: www.roznava.sk/základné informácie/stratégia mesta/PHSR)

2., Zákon NR SR č.351/2004 resp. 503/2001 Z.z..

3., Rokovací poriadok komisií.

(link: www.roznava.sk/základné informácie/samospráva/rokovací poriadok)

4., Štatút mesta.

(link: www.roznava.sk/základné informácie/stratégia mesta/štatút mesta)

5., Organizačný poriadok Mestského úradu

(link: www.roznava.sk/základné informácie/mestský úrad/organizačný poriadok)

 

                Verím, že Vás množstvo a rozsiahlosť materiálov neodradí a nájdete si čas na ich naštudovanie.

                Ďakujem a teším sa na naše stretnutie.

                               S úctou

 

                                                                                                                                             Karol Kováč

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode