Volebný program

11.11.2010 17:08

Úvod

      Rožňava, so svojimi prírodnými krásami, prírodným bohatstvom a bohatou históriou,  je jedným z mála miest, ktoré boli v minulosti vždy v centre záujmu kultúrneho a spoločenského diania. Vďaka obetavým a prezieravým ľuďom sa tu darilo nielen baníctvu, ale aj remeselníctvu, ťažkému priemyslu, cestovnému ruchu, vzdelaniu, kultúre a športu. Nebolo  to vždy jednoduché, ale Rožňava, a jej obyvatelia, si dokázali zakaždým nájsť správnu cestu ako zužitkovať svoje vzdelanie a to čo tu príroda priehrštím nadelila. Dejinné udalosti z minulého storočia poznačili náš región tak významne, že do dnešných dní sa poniektorí nedokázali zbaviť pút z minulosti. Vzbudzuje to nevôľu, letargiu a pasivitu. My nie sme o nič horší ako iní. Máme porovnateľné podmienky a môžeme byť hrdí na tento kraj, na naše mesto. Môžeme dokázať okolitému svetu, že Rožňava je vďaka prírode a ľuďom, čo tu žijú a pracujú jedinečná, výnimočná a obdivuhodná. Zabudnime na malichernosti a zbavme sa predsudkov. Zaslúžime si „druhú šancu“. My, naši predkovia a hlavne naši potomkovia. Postavme svoju budúcnosť na tom, na čo má tento kraj predpoklady a podporme v tomto úsilí sami seba. Buďme veľkorysí k našim nápadom a k našim ľuďom a výsledky budú dlhodobé. Minulosť nezmeníme, ale môžeme z nej čerpať.  Život ide ďalej. Máme oveľa viacej možností a príležitostí. Podporujme sa vzájomne pri hľadaní riešení a pomáhajme jeden druhému. Začnime od seba. Od prostredia kde žijeme. Pretože kultúrne prostredie vychováva kultúrnejších ľudí.

 

Rožňava, kultúrno-turistické centrum

Čo to znamená?

     Aktivity súvisiace so životom mesta a jeho ďalšieho rozvoja sústrediť na rozvoj turizmu ako zdroja príjmov a najväčšieho potenciálu zamestnanosti. Skultúrniť prostredie v meste tak, aby sa v našom meste dobre cítili jeho obyvatelia a ich spokojnosť aby sa preniesla na návštevníkov nášho mesta. Organizovať rôzne podujatia ( kultúrne, športové, spoločenské) pre obyvateľov mesta a prilákať na ne turistov.

Čo očakávam?

     Široké zapojenie verejnosti pri hľadaní možností a ciest na dosiahnutie zmeny. Zjednotenie postupu zainteresovaných zložiek, ktoré bude zastrešovať a koordinovať mestský úrad ako iniciátor a  garant pretvárania. Množstvo zaujímavých akcií, ktoré zaujmú nás, občanov Rožňavy, a prilákajú množstvo domácich aj zahraničných turistov.

Konkrétne sa budem snažiť presadiť napríklad:

-          potvrdenie štatútu mesta Rožňava ako turistického centra rozhodnutím mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ)

-         vytvorenie odboru cestovného ruchu a turizmu pri Mestskom úrade (ďalej len MÚ)

-         prijať VZN na rozvoj cestovného ruchu

-         tvorbu podmienok na organizáciu ďalších kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta (dni umenia, dni kultúrneho prostredia, dni hudby, imatrikulácie, reprízy historických udalostí....)

-         založenie nadácie na finančnú a organizačnú podporu kultúrnych a spoločenských podujatí, kde by plynuli okrem dobrovoľných príspevkov napr. príspevky od realizátorov obecných zakázok, víťazov tendrov, užívateľov obecného majetku a pod..

-         vybudovať mestské náučné chodníky (banícky, historický – osobnosti, udalosti ... s trvalým charakterom)

-         označenie historických budov tabuľkami popisujúcimi stručne históriu, zaujímavosti a prezentáciu udalostí z dejín mesta, legiend, povestí a bájok (historická postavička prezentujúca mesto....) a významných osobností, ktoré tu študovali, žili, pôsobili alebo pochádzali z nášho mesta

-         vytvorenie Mestského združenia poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu a infraštruktúry na podporu cestovného ruchu o.i. napr. prideľovať hodnotenie (hviezdičky) ubytovacím, pohostinským a iným zariadeniam služieb slúžiacich pre turistov a občanov mesta

-         podporu projektov na propagáciu hmotného a kultúrneho dedičstva mesta, kultúrnych a spoločenských podujatí pre občanov mesta

-         pri schvaľovaní prevádzkovej doby, aby služby obyvateľstvu boli poskytované mestskými organizáciami a MsÚ, miestnymi podnikateľmi a spoločnosťami aj v dobe pracovného voľna občanov mesta

-         uprednostňovanie a podporu prevádzkam v centre mesta zabezpečujúcim služby pre turistický ruch (kaviarne, reštaurácie, predajne suvenírov, butiky ... )

 

Volebný program

      Hovorí sa, že: „Nikto Vám  nevie splniť to,  čo Vám viem „ja“ sľúbiť.“ Preto Vám doporučujem venovať volebným programom Váš čas lebo ... aj ja by som chcel, aby mal každý v tomto meste prácu, aby robil to, čo ho zaujíma a dostával adekvátnu odmenu. Aj ja by som chcel, aby všetky chodníky a cesty boli v poriadku, aby sme mali krytú plaváreň, opláštený zimný štadión, športovcov v prvej, resp. v extraligách, aby sme mali viac kultúrnych podujatí, viac zelene, parkovacích plôch, krajšie školy a škôlky, udržiavané parky, dostatok funkčných detských ihrísk, nové byty, dostatok pracovných príležitostí pre mladých, pre Rómov, pre sociálne neprispôsobivých. Aj ja by som chcel, aby naše mesto bolo bezpečné, upravené, plné turistov a spokojných občanov. Aby mesto a jeho obyvatelia prekvitali spoločne. Kto by nechcel? A raz sa to určite splní, ale pred tým je potrebné:

 

1.      Ozdravenie ekonomiky mesta

(Je to možné? Minúť v obchode 120 €, keď mám 100 €?)

Čo to znamená?

     Zastaviť plytvanie s verejnými financiami, zmeniť pasívny prístup v hospodárení na aktívny a dostať ekonomiku do kladných čísiel.

Čo očakávam?

     1. Objektívny audit vykonaný odborne spôsobilou firmou (ktorú vyberieme v elektronickom       výberovom konaní) na Mestskom úrade, v mestských podnikoch a organizáciách, jedenkrát ročne.

     2. Zverejňovanie výsledkov hospodárenia a auditov, informovať širokú verejnosť o príjmoch a nechať verejnosť participovať (spolurozhodovať) na výdavkoch Mestského úradu a Mesta Rožňava.

     3. Na základe výsledkov auditov, hospodárenia a podnetov občanov prijať opatrenia, ktoré zabránia plytvaniu verejných financií a umožnia vytvárať dlhodobo zisk.

     4.  Zaviesť prvky aktívnej ekonomiky do hospodárenia mesta.                        

Konkrétne sa budem snažiť presadiť napríklad :

-          zverejňovanie informácií o ekonomickej situácii vo forme zrozumiteľnej širokej verejnosti

-          reštrukturalizovať, skonsolidovať a stransparentniť verejné výdavky

-          verejné obstarávania elektronickou formou

-          využívanie služieb externých firiem na zabezpečenie niektorých činností Mestského úradu

-          zavedenie participatívnej demokracie do hospodárenia s mestskými peniazmi

-          aby sa mesto zbavilo  ekonomicky nerentabilných aktivít optimálne tak, aby nezaťažovali mestský rozpočet a boli prínosom do mestskej pokladne (odpredaj prebytočného majetku alebo ekonomický prenájom, likvidácia nerentabilných spoločností, alebo ich odpredaj resp. ekonomický prenájom)

-          aby sa organizačne osamostatnilo hospodárenie škôl a školských zariadení

-          zvýšenie príjmov za služby poskytované mestom

-          zásluhový systém pre obyvateľov mesta

-          zavedenie poplatkov za prednostné vybavovanie mimo zásluhového systému

-          zaviesť princípy aktívnej ekonomiky do hospodárenia mesta (napr. komunálne obligácie ako prvok zvýšenia záujmu o rozvoj mesta)

 

 

2.      Personálne zmeny na mestskom úrade a v mestských podnikoch

Čo to znamená?

     Zreorganizovať Mestský úrad  a zamestnávať odborne spôsobilých, jazykovo zdatných a ambicióznych ľudí so zmyslom pre službu verejnosti.

Čo očakávam?

     Odstránenie prezamestnanosti, skvalitnenie a omladenie pracovného tímu, šetrenie výdavkov na zamestnanosť, skvalitnenie a zefektívnenie činnosti a služieb MsÚ.

Konkrétne sa budem snažiť presadiť napríklad:

-          vykonanie personálneho auditu na Mestskom úrade a v mestských podnikoch a organizáciách

-          zmeny v organizačnej štruktúre Mestského úradu (prispôsobené prioritám a potrebám mesta a štruktúre štátnych orgánov)

-          zníženie počtu zamestnancov (využívanie služieb externých firiem napr. spracovanie ekonomických dokladov,  právne služby, správa majetku ... )

-          generačná výmena zamestnancov s dôrazom na potrebné vzdelanie a jazykové znalosti (slovenčina, maďarčina a svetový jazyk min. jeden)

-          získanie ISO v kvalite riadenia a poskytovaných služieb Mestským úradom

 

3.      Zavedenie participatívnej demokracie do rozhodovania

Čo to znamená?

            Naše mesto je ako zakliate. Dve desaťročia po nežnej revolúcii funguje bez výraznejších demokratických mechanizmov. Nemáme dosah na zásadné rozhodnutia a často o nich ani nevieme. Bezmocne sa prizeráme, ako sa permanentne rozdávajú odmeny, ako chradnú sídliská, ako sa rozdeľujú funkcie, zákazky, ako sa ignorujú naše potreby .

     Kandidáti mnohokrát poskytujú riešenia, ale neprezentujú potrebu dialógu  s ľuďmi. Je to príklad, ako to nechcem robiť. S ľuďmi sa nikto nerozpráva, názory občianskych skupín sú ignorované    ( petícia za zníženie počtu poslancov z 19 na 13)  a  svojvôľa prezentovaná ako odborný prístup (výstavba hypermarketu TESCO ).

     Demokratická samospráva sa však nemusí starať o všetko. Jej úlohou je skôr dať ľuďom priestor, aby sami našli riešenia napr. prostredníctvom verejných diskusných fór, blogov, občianskych aktivít a iniciatív.

     Presadenie participatívnej demokracie nie je jednoduchý a rýchly proces. Musí mu predchádzať proces vytvorenia neformálnej platformy občanov a záujem samosprávy diskutovať s ľuďmi napríklad o investičných zámeroch, o rozpočte, o plánoch rozvoja, o územnom pláne mesta a povzbudzovať ich k aktívnemu zapájaniu sa do verejného života. Ľudia často ani nevedia, na čo všetko majú právo a akým nehoráznym spôsobom boli spreneverené ich peniaze, aká zbytočne predražená bola verejná výstavba, a najmä - že to všetko by mohlo fungovať aj inak, lepšie, lacnejšie, transparentnejšie.

Konkrétne sa budem snažiť presadiť participatívnu demokraciu – spolurozhodovania občanov hlavne pri:

1.      schvaľovaní rozpočtu, jeho zmien a doplnkov

2.      rozhodovaní o územnom pláne a jeho zmenách

3.      schvaľovaní VZN

4.      nakladaní s majetkom mesta

5.      rozhodovaní o využití prostriedkov z podporných fondov a fondov EU

6.      rozhodovaní o pláne rozvoja mesta

 

4.      Vytvorenie neformálnej platformy občanov mesta

(Viac hláv, viac rozumu.)

Čo to znamená?

     Zo zástupcov občanov (napr. domoví dôverníci, predsedovia školských rád, predsedovia a lídri občianskych združení, aktivisti, zástupcovia seniorov, mládeže ... ) vytvoriť „ neformálnu platformu občanov mesta“, ktorá by bola aktívnou a konštruktívnou opozíciou mestského zastupiteľstva (hlas občanov).

 Čo očakávam?

     Existenciu reálnej a konštruktívnej opozície mestskému zastupiteľstvu.

Konkrétne sa budem snažiť:

- založiť „Fórum občanov mesta Rožňava“ z domových dôverníkov, predsedov školských rád, predsedov a lídrov občianskych združení, aktivistov, zástupcov seniorov, mládeže ...

 

5.      Prioritná podpora rodinám, deťom a mládeže

Čo to znamená?

     Pri riešení rozvoja mesta prioritne dbať na potreby rodín, detí a mládeže. Podporovať a rozvíjať činnosti smerujúce k: 

            -   zvýšeniu zamestnanosti

            - zlepšeniu podmienok vzdelávania v školách a školských zariadeniach, telesného    a kultúrneho rozvoja detí a mládeže

            - atraktívnejšiemu tráveniu voľného času rodín, detí a mládeže.

Čo od toho očakávam?

            Očakávam, že mesto sa stane zaujímavým pre mladých ľudí natoľko, aby tu po ukončení vzdelávania mali záujem zostať žiť, založiť si rodinu a spokojne vychovávať svoje deti.      

Konkrétne sa budem snažiť presadiť napríklad:

-          rekonštrukciu ZŠ na ul. Zlatej a ul. Komenského

-          organizačne osamostatniť hospodárenie škôl a školských zariadení

-          dobudovanie a rekonštrukciu detských ihrísk

-          zavedenie systémové opatrenia umožňujúce zvyšovanie príjmov škôl a školských zariadení vlastnou ekonomickou činnosťou a činnosťou na získavanie grantov, podpôr, dotácií ...

-          zvýšenie konkurencieschopnosti škôl a školských zariadení

-          vybudovanie centrálnej oddychovej zóny s možnosťou využitia aj počas nepriaznivých poveternostných podmienok pre mládež a rodiny s deťmi

-          rekonštrukciu verejnej zelene a vytvorenie aspoň jedného čistého, slušného a bezpečného mestského parku

-          vytvorenie komisie školstva, detí a mládeže zo zástupcov vedení škôl, školských zariadení, školských rád, rodičov a študentského parlamentu

-          prezentáciu výsledkov vzdelávania na verejnosti v pravidelných podujatiach (napr. výstavy, galaprogramy hudby, slova a tanca, športové zápolenia ZŠ v kolektívnych ale aj individuálnych športoch) s cieľom budovania prestíže jednotlivých ZŠ a školských zariadení

-          a zorganizovať výjazdné zasadnutie vlády na tému riešenia dlhodobej vysokej nezamestnanosti v našom meste prijatím systémových a konkrétnych opatrení vlády pri podpore a rozvoji podnikania a podnikania v cestovnom ruchu (napr.: zvýhodnené daňové a odvodové podmienky pre podnikanie v našom meste, vyhlásiť mesto ako centrum cestovného ruchu a smerovať sem granty, vládne projektové výzvy na podporu cestovného ruchu, štátne dotácie a iné prostriedky finančného charakteru určené na rozvoj turizmu, kultúry a športu)

-          vytvorenie podmienok na vstup sponzorov do rozvoja športu, za účelom skvalitnenia podmienok, rekonštrukcie existujúcich a výstavby nových objektov určených pre kultúru, šport a  aktívne trávenie voľného času a zabezpečiť takto napr.: opláštenie ľadového štadiónu a vytvorenie multifunkčnej haly využiteľnej na rôzne druhy akcií športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia, prestavbu futbalového štadióna, rozvoj mestského kúpaliska a iné.

-          prijatie systémových opatrení na rozvoj školstva, kultúry a športu

-          systémové opatrenia, ktoré umožnia mladým ľuďom duchaplne tráviť voľný čas (hudobná skúšobňa, športový priestor, Klub mládeže na rozvoj rôznych aktivít v spolupráci s odborníkmi na prácu a vzdelávanie mládeže so zameraním sa na kategóriu 18 – 27 rokov)

 

6.      Riešenie situácie sociálne slabých, chudobných a  neprispôsobivých

Čo to znamená?      

     Pristupovať k prípadom jednotlivo, vyžadovať aktívnu spoluprácu a riešenia od dotknutých. Zásluhovo podľa úsilia, ústretovosti dotknutého vychádzať jednotlivcom v ústrety konkrétnou nefinančnou pomocou (uprednostnenie pri aktivačných prácach, pri hľadaní práce, pri zamestnaní, poskytovať referencie, vzdelanie, podporu, poskytovanie záruk .... ) 

Čo od toho očakávam?

     Selekciu. Prispôsobiví - neprispôsobiví. V zmysle ak nevieš, naučíme Ťa, ak nechce....

Konkrétne sa budem snažiť presadiť napríklad:

-          vytvoriť a zaviesť program sociálnej adaptácie sociálne slabých a chudobných (program nakladania s financiami, program práce, podpora podnikania (plodiny, zametanie, triedenie odpadov...,obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v programe sebestačnosti)

-          zaviesť systém aktívnej, direktnej a selektívnej  práce s jednotlivcami 

-          vytvorenie sekcií ( v rámci sociálnej komisie ) napr. na riešenie problémov sociálne slabých a chudobných, starých a prestarlých, týraných matiek, detí a opustených detí,  hendikepovaných spoluobčanov a iné

-          založiť pri MsÚ nadáciu pre sociálne slabých a chudobných v Rožňave

 

7.      Poriadok a bezpečnosť v meste

(Rožňava z piatku na sobotu...., Rožňava v dňoch vyplácania sociálnych dávok a príspevkov...)

Čo očakávam:

     Aby sme sa v ktorúkoľvek dennú, alebo nočnú hodinu mohli pokojne prejsť mestom.

Konkrétne sa budem snažiť presadiť napríklad:

-          reorganizáciu Mestskej polície (ďalej len PsP), jej priorít a služieb

-          prijatie takých opatrení, aby sa zvýšila autorita MsP

-          dôsledne riešiť otázky sociálne neprispôsobivých

-          v spolupráci s miestnymi obyvateľmi, vyriešiť stav na ul. Čučmianska, Jasná, Splavná, Strmá, Klobučnícka, Podrákošžská, Hornocintorínska, na  Rožňava Bani a v Nadabulej

-          zorganizovať občianske hliadky pri udržaní verejného poriadku 

-          zaviesť parkovacie automaty

 

8.      Zjednodušenie komunikácie s úradmi

(Je to to isté? Vyplniť tlačivo a mať správne vyplnené tlačivo? Chodiť na úrad ako na „klavír“, alebo vybaviť všetko nadvakrát?)

Čo to znamená:

     Na jednom mieste vybaviť „všetko“.

Čo očakávam:

     Občania mesta návštevou na jednom mieste vybavia svoje žiadosti a povinnosti voči mestu  pri jednej návšteve. Elektronicky alebo telefonicky si budú môcť skontrolovať a sledovať stav vybavenosti.

Konkrétne sa budem snažiť presadiť:

-          zmenu v hierarchii  ponímania občana v styku s MsÚ. Občan a jeho záujmy sú na prvom mieste

-          vytvorenie pracoviska, ktoré bude zabezpečovať od vyplnenia daňového priznania až po stavebné povolenie kompletne všetko s čo najmenším zaťažením občana (full servis)

-          aby informácie z práce Mestského úradu, primátora, mestskej polície, z jednaní, zo služobných ciest a ďalšie boli zverejňované na internete

-          vytvorenie diskusných fór

-          v boji proti korupcii zaviesť zásluhový systém pri riešení a vybavovaní žiadostí v lehotách kratších, ako určuje zákon ( pri každom občanovi bude evidencia plnenia si občianskych zákonných povinností. t.j. platenie daní, ohlasovacie povinnosti, účasť na voľbách ... ako si občan plní svoje povinnosti, tak ústretové bude mesto pri prístupe k požiadavkám občana)

-          zaviesť poplatky pri prednostnom vybavovaní žiadostí mimo zásluhový systém

-          stanoviť takú výšku poplatkov za prednostné vybavovanie, aby boli motivujúce pre plnenie si občianskych povinností

-          zaviesť elektronické podávanie a vybavovanie administratívnej agendy 

 

9.      Ochrana a zveľaďovanie prostredia, kde žijeme

Čo to znamená?

     Prostredie, v ktorom žijeme, nás reprezentuje ale i ovplyvňuje, mali by sme sa starať oň ako o vlastné.

Čo očakávam?

     Postupnú rekonštrukciu a udržiavanie verejných priestranstiev, parkov a zelených plôch v meste.

Konkrétne sa budem snažiť presadiť napríklad:

-          výsadbu novej a úprava existujúce zelene (nielen v parkoch ale aj napr. v okolí Šafárikovej ulice)

-          zvýšenie počtu nádob na zber komunálneho odpadu a  urobiť ich vandaluvzdornými, skultúrniť prostredie určeného na zber odpadu na sídliskách

-          vytvorenie lesoparku, ako zóny pre aktívnych oddych a rekreáciu

-          sprísniť postihy za znečisťovanie životného prostredia odpadmi (čierne skládky), exkrementmi zvierat

-          väčšiu zainteresovanosť občanov pri triedení (separácii) odpadov

-          postupnú rekonštrukciu chodníkov a ciest

-          rekonštrukciu a tvorbu oddychových zón

 

  

 

V Rožňave dňa 10.10. 2010

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode